متدولوژی SSADM در تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها :

تشریح متدولوژی SSADM در تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها :

اصول مرجع نقطه شروع SSADM وبیانگر اهداف شرکت ومنابع قابل حصولدر راستای آن است در برخی موارد،گزارش مرحله امکان سنجی که از قبل تهیه می‌شود ،دومین ورودی SSADM راتشکیل می‌دهد خروجی‌های SSADM را نیز ، مشخصات برنامه ها،پایگاه داده ها جهت برنامه پیاده سازی سیستم راهنمای کاربران و راهنمای عملیاتتشکیل می‌دهند.

مراحل SSDAM به گونه ای تدوین شده اند که هر مرحله دارای هدفیکاملاٌ روشن و محدوده ای معین است و شامل مجموعه‌ای مشخص از خروجی‌ها است.

مراحل SSADM :

مرحله یک : « تحلیل»

مرحله1 اصول مرجع و گزارش امکانسنجی را بهصورت اختیاری مورد استفاده قرارداده و در نهایت مدل منطقی سیستم موجود را ایجادمی‌نماید.

این مرحله با بررسیهای مقدماتی پیرامون سیستم جاری شروع می‌شود ونتایج آن، درایجاد نمودارهای جریان داده و مدل موجودیت به کار گرفته می‌شود در طیساخت مدل ودر خلال بررسی‌های مقدماتی مشکلات سیستم موجود و نیازمندیهای سیستم مطلوبمشخص خواهدشد.

مرحله 2: « مشخصات نیازمندیها»

این مرحله به 3 بخش تقسیم می‌شود در بخش اول مدلهای وضعیت موجودرا به عنوان ورودی گرفته و قبل از ایجاد مدلهای سیستم مطلوب به بهینه‌سازی مطلوبآنها می‌پردازد. مدلهای مطلوب نتیجه حل مشکلات به دست آمده و نمایش نیازمندیهایسیستم جدید می‌باشند. نمودارهای منطقی سیستم مطلوب ( نمودارهایی ازآنچه که سیستمانجام می‌دهد در مقابل نمودارهای فیزیکی که نحوه انجام کارها را نشان می‌دهند) ازروی نمودارهای منطقی سیستم موجود و مدل موجودیت مطلوب ازمدل موجودیت جاری به دستمی‌آیند. بخش دوم به مستند سازی تفصیلی مدلها می‌پردازد. شرح موجودیتها و ورودی / خروجی های هر کارکرد به صورت فهرستی از ویژگیها مستند می‌شوند. در بخش سوم ، دیدگاهتفصیلی نسبت به سیستم را ارائه می‌دهد ، این دیدگاه علاوه بر دیدگاه ایستا از سیستمکه توسط نمودارهای جریان دادها (DFD ) ها و مدل موجودیتها( EM ) ها به دست می‌آید،تاثیر کارکردها را در طی زمان به نمایش می‌گذارد این دیدگاه پویا بوده و درک اولیهای از وظایف ایجاد شده در سیستم جدید را به دست می‌دهد.

هدف مرحله 2 ایجاد مجموعه‌ای از مستندات روشن ، دقیق ، خالی ازتعارض و کامل می باشد که تعیین کننده سیستم مطلوب بوده وبه خوبی توسط کاربر قابلدرک می باشد .

مرحله 3 : «انتخاب گزینه مطلوب»

این مرحله با اخذ مشخصات نیازمندیها اقدام به تبدیل آن بهنیازمندیهای فیزیکی می نماید . در طی این مرحله ، DFD منطقی مطلوب به DFD فیزیکیمطلوب تبدیل می شود . براساس نمودارهای منطقی (آنچه سیستم جدید نیاز دارد) نمودارهای فیزیکی (چگونگی تامین این نیازها ) مدلسازی می شوند.

هدف این مرحله،انتخاب روش پیاده‌سازی فیزیکی جهت توسعه آتی سیستم است. انتخاب گزینه سیستم ازفهرستی کوتاه از میان گزینه‌های مورد نظر توسط کاربرد و با کمک سیستم پروژه صورت میگیرد.


مرحله 4 : «طراحی منطقی داده‌ها »

را برای ایجاد ساختار داده‌ها درسومین شکل هنجاری آن به کار می‌گیرد براساس این ساختار مدل موجودیت و شرح آنها تهیهشده ، سپس با مدلی که قبلا در مرحله 2 ایجاد شده بود ، مقایسه می‌گردد . اختلاف بیناین دو دسته ، براساس نیازمندیهای سیستم ونیز نظریات کاربر رفع شده ودر نهایتمجموعه ای از شرح موجودیتها و مدل منطقی آنها جهت استفاده در مراحل « 5 » و « 6 » آماده می‌گردند.

هدف مرحله4 این است که اطمینان حاصل گردد ساختار داده ها و روابطمیان آنها کاملا تشریح و درک شده‌اند . در این مرحله شرح وموجودیتها و مدل آنها بهصورت پائین به بالا ایجاد می‌گردند.

این در حالی است که در طی مرحله 2 آنها به صورت بالا به پائین بهوجود آمده بودند . نتیجه این رویکرد ما را مطمئن می سازد که مدل موجودیت و شرح آنها، با کیفیتی عالی تهیه شده و در اختیار مراحل 5و 6 قرار می‌گیرد .

مرحله 5 : « طراحیمنطقی پردازشها »

اولین وظیفه در این مرحله ، فهرست کردن کارکردها از روی DFD فیزیکی مطلوب می باشد . کارکردها براساس نوع پردازش آنها و نیز مدت زمان پردازش واقتضائات دسترسی به داده‌ها فهرست می‌شوند . هرپردازش شامل یک یا چند کارکرد متعلقبهDFDمی‌باشد . برای هر پردازش منطقی ، شرح پردازش که شامل عملیات ضروری جهتاجرای آن می‌باشد ، تهیه می‌گردد . این شرح منطقی پردازش به عنوان خروجی مرحله 5قلمداد می‌شود .

هدف مرحله 5 دسته بندی کارکردها در داخل پردازش‌های منطقی ، براساس نیازمندیهای پردازشی و تشریح تفصیلی این پردازشها می‌باشد.


مرحله 6 : « طراحیفیزیکی»

در این مرحله مدل موجودیت منطقی و شرح آنها با به کارگیریرویه‌های که منعکس کننده سخت افزارها و نرم‌افزارهایی که مورد نظر سیستم می باشند ،به مشخصات پرونده ها یا پایگاه دادها تبدیل می‌گردند. سپس مشخصات پروندها یا پایگاهداده‌ها با به کارگیری مجموعه‌ای از رویه‌ها به همراه شرح منطقی پردازش به مشخصاتبرنامه تبدیل می‌گردند .

قبل از نهایی کردن مشخصات پرونده‌ها ، پایگاه داده‌ها و برنامه ،بهینه سازی و تنظیم مشخصات ، صورت می‌گیرد . در اینجا مشخصات سیستم کامل شده ومرحله 6 با تهیه برنامه پیاده‌سازی، شامل برنامه‌نویسی استقرار سیستم جدید به جایقدیم ، راهنمای عملیات و راهنمای کاربران به پایان می‌رسد.